Aviso legal

OBXECTO

Como usuario, debe ler atentamente este Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que pretende utilizar o sitio web, xa que poden sufrir modificacións. AGPTI, ASOCIACIÓN GALEGA DE PROFESIONAIS DA TRADUCIÓN E DA INTERPRETACIÓN (en diante tamén o PROVEDOR ou o RESPONSABLE) resérvase o dereito, en calquera momento e sen previo aviso, de modificar o contido e información do sitio web, así como estas Condicións xerais e particulares, sen a obriga de preavisar ou dalo a coñecer aos usuarios, sendo suficiente a publicación no sitio web.

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (LSSICE), informámoslle que este sitio web, os sitios web indicados despois deste parágrafo, son propiedade do PROVEEDOR, que, como responsable deles, pon a disposición dos usuarios este documento coas condicións de uso.

DATOS DO RESPONSABLE

 • AGPTI, ASOCIACIÓN GALEGA DE PROFESIONAIS DA TRADUCIÓN E DA INTERPRETACIÓN

 • CIF: G15797327

 • Enderezo: R/ Manuel Gutiérrez Mellado, 10, Santa Cruz-Oleiros, 15179 (A Coruña)

 • email: presidencia@agpti.org

 • teléfono: 698 150 322

 • O RESPONSABLE está inscrito no Rexistro central de asociacións da Xunta de Galicia con número 2001-653.

AGPTI, ASOCIACIÓN GALEGA DE PROFESIONAIS DA TRADUCIÓN E DA INTERPRETACIÓN (por adiante tamén o “PROVEDOR”), con CIF G15797327, teléfono de contacto: 698 150 322 email: secretaria@agpti.org; presidencia@agpti.org; vicepresidencia@agpti.org; info@agpti.org; presidencia@agpti.org; vicepresidencia@agpti.org; secretaria@agpti.org; presidencia@agpti.org; vicepresidencia@agpti.org

CONDICIÓNS DE ACCESO E USO DA WEB

A navegación a través do sitio web do PROVEDOR é gratuíta para todos os usuarios. Non obstante, algúns dos servizos prestados polo provedor e anunciados a través da web están suxeitos ao pago dun prezo determinado nas condicións xerais de contratación.

[ADAPTARSE AO CASO ESPECÍFICO]

Rexistro de usuarios. Certos servizos son exclusivos para usuarios rexistrados; o seu acceso está restrinxido e poden estar suxeitos a condicións particulares que, no seu caso, substitúan e / ou modifican o presente Aviso Legal. Nestes casos, como requisito previo para acceder ao servizo, o usuario debe rexistrarse co seu identificador e contrasinal. O uso do contrasinal é persoal e intransferible. A persoa autorizada polo PROVEDOR comprométese a facer un uso dilixente e a mantelo en segredo, asumindo toda a responsabilidade das consecuencias da súa divulgación a terceiros. Este rexistro realizarase da forma expresamente indicada na propia sección de servizo.

Veracidade da información. Toda a información proporcionada polo Usuario debe ser veraz. Para estes efectos, o usuario garante a autenticidade dos datos comunicados a través dos formularios de subscrición aos Servizos. Será responsabilidade do usuario manter toda a información subministrada ao PROVEDOR permanentemente actualizada para que responda, en todo momento, á súa situación real. En calquera caso, o usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas feitas e dos danos causados ​​ao PROVEDOR ou a terceiros. O PROVEDOR cancelará, borrará e / ou bloqueará os datos cando sexan inexactos, incompletos ou xa non sexan necesarios ou relevantes para o seu propósito, segundo o disposto na lexislación sobre protección de datos. O PROVEDOR resérvase o dereito de dar de baixa a calquera usuario do sitio web que falsifique información ou faga un uso indebido dela e incumpra as indicacións indicadas nas cláusulas xerais.

Menores. Se tes menos de 14 anos non poderás solicitar os servizos ou produtos aquí ofrecidos. Se estás interesado, primeiro debes obter o consentimento dos teus titores ou representantes legais, que son os últimos responsables de todos os actos realizados polos menores ao seu cargo. É imprescindible enviar unha autorización asinada polos titores legais e unha copia do seu DNI.

Obriga do correcto uso da web. O usuario acepta usar a web de acordo coa lei e o presente aviso legal, así como a moral e as boas costumes. Para este fin, o usuario acepta:

 • Non introducir, almacenar ou difundir no sitio web ou desde ela información ou material que poida ser difamatorio, difamatorio, obsceno, ameazante, xenófobo, incite á violencia á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera xeito viola a moral, a orde pública, os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, o honor, a privacidade ou a imaxe de terceiros e na normativa xeral vixente.
 • Non introducir, almacenar ou difundir no sitio web ou desde a mesma información ou material con fins ilegais ou prohibidos, prexudiciais para os dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera xeito poida danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o uso normal de equipos informáticos ou documentos, ficheiros e todo tipo de contido almacenado en calquera equipo informático do PROVEDOR.
 • Non introducir, almacenar ou difundir no sitio web ou desde este, un programa informático, datos, virus, código, hardware ou equipos de telecomunicacións ou calquera outro instrumento ou dispositivo electrónico ou físico que poida causar danos ao sitio web. , en calquera dos servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes do PROVEDOR, de calquera Usuario ou en xeral de calquera terceiro. Ou que doutro xeito é capaz de provocar calquera tipo de alteración ou impedir o normal funcionamento destas.
 • Salvagardar adecuadamente o “Nome de usuario” e o “Contrasinal” subministrados polo PROVEDOR, como elementos identificativos e habilitantes para o acceso aos diferentes servizos ofrecidos no sitio web, comprometéndose a non asignar o seu uso ou a permitir o acceso a eles de terceiros, asumindo a responsabilidade polos danos que poidan derivarse do uso indebido dos mesmos.
 • Non destruír, alterar, utilizar para o seu propio uso, desactivar ou danar os datos, información, programas ou documentos electrónicos do PROVEDOR ou de terceiros.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O PROVEDOR está exento de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada neste sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro e non sexa responsable, en xeral, do uso inadecuado do sitio web:

Respecto de posibles deficiencias técnicas do sitio web. Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pódese garantir un correcto funcionamento os 365 días do ano, as 24 horas do día. Non obstante, o provedor non descarta a posibilidade de que haxa certas causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias similares que imposibiliten o acceso ao sitio web.

O PROVEDOR non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e da existencia de virus, programas maliciosos ou nocivos nos contidos; do uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario ao presente Aviso Legal e condicións de uso; o A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e xestos dispoñibles para os usuarios no sitio web, o ataque por parte de piratas informáticos ou terceiros sobre a seguridade ou integridade do sistema informático.

O PROVEDOR non se fai responsable dos contidos e opinións de terceiros publicados no seu sitio web.

Certas partes do sitio web poden aloxar contido publicitario ou estar patrocinadas. Os anunciantes e patrocinadores son os únicos responsables de garantir que o material enviado para a súa inclusión no sitio web cumpra coas leis que poden ser aplicables en cada caso.

O prestador non se fai responsable en ningún caso dos danos que poidan derivarse do uso ilegal ou indebido deste sitio web.

LIGAZÓNS E CONTIDOS

No caso de que as ligazóns ou hipervínculos estean dispoñibles en nome do dominio que redirixen a outros sitios de Internet. O PROVEDOR non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e os seus contidos, xa que a súa función é informar ao Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre o asunto en Internet, onde poden ampliar os datos ofrecidos neste sitio web. Polo tanto, O PROVEDOR non será responsable do resultado obtido a través de devanditas ligazóns de hipertexto nin asumirá ningunha responsabilidade nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida nalgún dos tales hipervínculos ou outros sitios de Internet. Do mesmo xeito, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

O PROVEDOR non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título de exemplo, pero non limitado a, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contido independentemente do sitio web. do provedor.

En ningún caso a existencia de sitios ligados debe supor a existencia de acordos cos responsables ou propietarios dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación do PROVEDOR coas declaracións, contidos ou servizos prestados.

.O PROVEDOR ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade e colabora activamente na retirada ou, cando sexa necesario, bloqueando todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación, dereitos nacionais ou internacionais. terceiros ou moral e orde pública. No caso de que o usuario considere que pode haber algún contido susceptible desta clasificación, comuníqueo inmediatamente ao administrador do sitio web.

O usuario de Internet que introduza ligazóns desde as súas propias páxinas ao sitio web debe cumprir as seguintes condicións: – A ligazón só enlazará coa “páxina de inicio” ou a páxina principal do sitio web pero non poderá reproducila de ningún xeito (copia dos textos , gráficos, etc.). – Prohíbese, de acordo coa lexislación vixente en todo momento, establecer “marcos” ou marcos de calquera tipo que rodean o sitio web ou permitan a visualización dos contidos a través de enderezos de internet distintos dos do sitio web e, en En calquera caso, cando se visualizan xunto con contido fóra do sitio web para que: • Produzca, o pudiera producir, error, confusión o engaño en los Usuarios sobre la verdadera procedencia del servicio o contenidos;

 • Supoñamos un acto de comparación ou imitación inxusta; • Serve para aproveitar a reputación do prestixio do PROVEEDOR; ou está prohibido pola lexislación vixente.
 • O sitio web que insira a ligazón non pode facer ningún tipo de declaración falsa, inexacta ou incorrecta sobre o PROVEDOR e os seus membros.
 • En ningún caso se expresará no sitio web onde se atope a ligazón que o PROVEDOR deu o seu consentimento para a inserción da ligazón ou que patrocina, colabora ou verifica os servizos do autor da ligazón.
 • O sitio web que establece a ligazón cumprirá a lei e en ningún caso pode ter nin ligazón con contido propio ou de terceiros que:
 • Son ilegais, prexudiciais ou contrarios á moral e aos bos costumes (pornográficos, violentos, racistas, etc.)
 • Inducir ou pode inducir no Usuario a falsa concepción de que o PROVEDOR subscribe, avala, adhírese ou apoia de calquera xeito, as ideas, declaracións ou expresións, legais ou ilegais, do remitente; ou son inadecuados coa actividade do PROVEDOR en relación co lugar, contido e tema do sitio web do remitente.

COOKIES, CONDICIÓNS DE CONTRATACIÓN E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 • Pode ver a información sobre as cookies a través da ligazón específica habilitada no sitio web.
 • Pode acceder á política de privacidade a través da ligazón específica habilitada no sitio web.

REDES SOCIAIS

Informámoslle que o PROVEDOR pode estar presente nas redes sociais. O tratamento dos datos que inclúen os usuarios neles [facerse seguidores do provedor en redes sociais (e / ou realizar calquera ligazón ou acción de conexión a través delas)] rexerase por esta sección, así como polas condicións de uso, políticas de privacidade e regulamentos para o acceso e uso das redes sociais en cuestión e a nosa propia política de privacidade, previamente aceptada polo usuario. Prohíbese a publicación de contido:

 • Que sexan ilegais por normativas nacionais, comunitarias ou internacionais ou que realicen actividades que supostamente sexan ilegais ou que contraveñan os principios de boa fe.
 • Que infrinxan os dereitos fundamentais das persoas, a falta de cortesía na rede, molesten ou poidan xerar opinións negativas nos nosos usuarios ou terceiros e en xeral calquera que sexa o contido que O PROVEDOR considere inadecuado.
 • E en xeral que contraveñan os principios de legalidade, honestidade, responsabilidade, protección da dignidade humana, protección de menores, protección da orde pública, protección da vida privada, protección dos consumidores e dereitos de propiedade intelectual e industrial.
 • Do mesmo xeito, o PROVEDOR resérvase o dereito de retirar, sen previo aviso do sitio web ou da rede social corporativa, aqueles contidos que se consideren inadecuados.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A estrutura, deseño e forma deste portal, así como fotografías e / ou gráficos, imaxes, códigos fonte, marcas comerciais, nomes comerciais e calquera elemento susceptible de protección, así como a programación, edición, compilación e outros elementos necesarios para a súa operación, son propiedade do provedor ou, se é necesario, teñen a licenza ou autorización expresa dos autores. Todos os contidos do sitio web están protexidos e están suxeitos aos dereitos da normativa de propiedade intelectual e industrial. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo, da Lei de propiedade intelectual.

En ningún caso, o acceso ao sitio web implica a renuncia, transmisión, cesión ou licenza total ou parcial dos devanditos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, nin confire ningún dereito de uso, tradución, adaptación, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación. público, incluído o seu método de poñer a disposición, total ou parcial, os contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, dos devanditos contidos sen a previa e expresa autorización do PROVEDOR ou do terceiro propietario dos dereitos afectados. Os dereitos do Usuario para ver e obter unha copia na memoria caché do ordenador do Usuario están protexidos, como reprodución temporal e accesoria, sen que en ningún caso estea autorizado a comunicalo a terceros.

Prohíbese a reprodución total ou parcial, uso, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición do público e, en xeral, calquera outra forma de explotación, parcial ou total, dos elementos referidos no apartado anterior sen a previa autorización por escrito de parte do provedor. Calquera uso non autorizado previamente polo provedor considerarase unha infracción grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Para facer calquera tipo de observación sobre posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico indicado anteriormente.

O PROVEDOR usará, en defensa dos seus dereitos de autor e de propiedade intelectual, todas as armas legais das que poida facer uso en calquera parte do mundo.

En calquera caso, se o PROVEDOR se considera lesionado neste asunto, resérvase o dereito de solicitar unha indemnización polo uso de material con dereitos de autor.

LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

O PROVEDOR perseguirá o incumprimento destas condicións, así como calquera uso indebido do seu portal, exercendo todas as accións civís e penais que a lei poida corresponder.

Para todos os efectos, as relacións entre o PROVEDOR e os Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, están suxeitas á lexislación e xurisdición españolas ás que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionado co seu uso os Xulgados e Tribunais correspondentes a PONTEVEDRA (Pontevedra) –> A CORUÑA (A Coruña).