Alta de novas socias

Para solicitares a alta na AGPTI, debes seguir estes pasos:

1. Enche o formulario cos datos que se solicitan nel. Calquera dúbida podes contactar connosco por calquera dos medios que dispomos.


2. Achega esta documentación segundo a categoría de asociada/o á que queiras pertencer:


Por conta allea

Copia de contrato, carta, certificado ou calquera documento da empresa ou
institución en que conste que estás contratada/o como tradutor/a e/ou intérprete ou que desempeñas este tipo de labor no teu posto de traballo.


Profesionais da tradución e da interpretació

Por conta propia: fotocopia da declaración censual de alta na actividade (modelo 036 ou 037) e do último boletín de cotización á Seguridade Social.


Estudantes de grao, mestrado ou doutoramento en Tradución e Interpretación

Fotocopia do resgardo de matrícula do curso actual.


Tituladas/os en Tradución e Interpretación

Fotocopia do título ou da solicitude de expedición.


Envíanos tamén unha fotografía dixital de cara cunha resolución aceptable e 1 MB de peso como máximo para incluír no teu carné de asociada/o e na ficha pública que vai aparecer no «Buscador de profesionais» de www.agpti.org (unicamente para profesionais).

Unha vez recibida a túa documentación, a xunta directiva da AGPTI avaliará a solicitude e comprobará a súa conformidade cos estatutos. Este proceso pode levar ata un máximo dun mes. Se a túa solicitude cumpre os
requisitos estipulados e despois de aboares a cota correspondente, recibirás un correo electrónico de
confirmación da túa alta na asociación e calquera outra información pertinente.


As cotas de inscrición (exentas de IVE) como socia/o son de carácter anual e ascenden a 70 € para profesionais
e 30 € para estudantes e tituladas/os. O pagamento das cotas realízase por transferencia bancaria á conta da asociación por adiantado para o ano natural. En caso de darte de alta no segundo trimestre do ano, no terceiro ou no cuarto, cobraríase a parte proporciona, é dicir; 52 € no segundo trimestre, 35 no terceiro trimestre e 18 € no último trimestre do ano.


En determinados casos, pódese pagar por domiciliación
bancaria, por iso cómpre que nos indiques o número da túa conta. As cotas sucesivas abóanse a principios de
ano.